Navigácia

Kontakt

 • Obchodná akadémia Trebišov, Komenského 3425/18, 07542 Trebišov
  Komenského 3425/18, 07542 Trebišov
 • 056/6726590

Utorok 1. 12. 2020

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Drahí bývali a budúci účastníci projektu Erazmus+, ako aj žiaci, ktorí sa tohto projektu zatiaľ nezúčastnili. Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o podporu nášho spolupracovníka Mgr. Martina Kubiša z KABA SLovensko, vďaka ktorému a máte každoročne možnosť vycestovať a študovať v zahraničí. Svojim hlasom mu môžte pomôcť k zisku ocenenia Tvár Erazmus+.

  Ďakujeme! ✈️

  https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5015

 • Drahí žiaci, Vaše študentské konto Office 365 Vám okrem služby MS Teams ponúka taktiež celý balík MS Office úplne ZADARMO a to až po dobu ukončenia dištančného vzdelávania. Každý z produktov balíka MS Office (Class Notebook, Delve, Dynamics 365, Excel, Forms, Kaizala, Kalendár, Lists, Ľudia, OneDrive, OneNote, Outlook, Planner, Power Apps, Power Automate, PowerPoint, Project, SharePoint, Stre4m, Sway, Teams, To Do, Video, Whiteboard, Word, Yammer...) je dostupný v online verzii a jeho obsluha je rovnaká ako pri používaní aplikácie na vašom PC,tablete, či inom zariadení. V prípade, že chcete použiť niektorý z týchto produktov, môžte navštíviť stránku Office 365, na ktorú sa prihlásite linkom: https://login.microsoftonline.com/ a pomocou svojich prihlasovacích údajov, ktoré používate taktiež v službe MS Teams. Po prihlásení sa Vám na ľavej lište zobrazia všetky dostupné online aplikácie balíka MS Office (viď obrázok 1) a taktiež možnosť si tieto aplikácie stiahnuť (pravý horný roh) na dobu určenú platnosťou vašej licencie. V prípade že potrebujete detailnejšie informácie o používaní ktorejkoľvek z týchto aplikáci, navštívte stránku: https://support.microsoft.com/sk-sk/office/pr%C3%ADru%C4%8Dky-so-stru%C4%8Dn%C3%BDm-n%C3%A1vodom-pre-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e kde nájdete návody na používanie všetkých predplatených aplikácií (viď obrázok 2). Kliknutím na logo danej aplikácie si vyberiete návod na jej použitie . Ak počas schôdze na MS Teams potrebujete náhle po

 • Drahí žiaci v odkaze Národného kariérneho centra môžete nájsť časopis obsahujúci praktické informácie o štúdiu na vysokých školách a pracovných príležitostiach pre absolventov. https://narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/

 • Milí žiaci, tento piatok 6.11. 2020 sa niektorí pedagógovia OATV chystajú darovať krv. Budeme Vám vďační ak sa k nám pripojíte a pomôžete tým, ktorí to najviac potrebujú.

 • Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že škola ponúka možnosť prezenčného vzdelávania (v škole) žiakom, ktorí nedisponujú technikou potrebnou pre dištančné vzdelávanie. Kontaktujte, prosím, v prípade záujmu svojich triednych učiteľov.

 • NA ZÁKLADE VYHLÁSENIA MINISTRA ŠKOLSTVA STREDNÉ ŠKOLY

  OD ZAJTRA t. j. 12. 10. 2020 NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA HLAVNÉHO HYGIENIKA A ZÁVEROV ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU PRECHÁDZAJÚ NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE DO ODVOLANIA.

  PROSÍME VŠETKÝCH ŽIAKOV, ABY SLEDOVALI SVOJE EDUPAGE KONTÁ!

  Budú Vám prichádzať pokyny a úlohy od učiteľov z dôvodu dištančného vzdelávania od 12. 10. 2020.

  Ing. Marcela Rabatinová

  riaditeľka

 • Aj naši žiaci sa zapojili do iniciatívy Upracme si spolu Slovensko 💪🏻

 • Úvod

  Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu, konzervatórií), pracovísk praktického vyučovania, jazykových škôl a školských internátov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „UVZ SR“).

 • Informácie pre žiakov a zákonných zástupcov k otvoreniu školského roka a hygienickým opatreniam nájdete na stránke https://www.oatv.edu.sk/aktuality/2020-2021/otvorenie-sk.-roka-2020-2021.html

 • Odborná prax pre štvrtý ročník sa bude konať od 7.9. 2020 do 21.9.2020. Žiakom bude 30.6.2020 odovzdaný akceptačný list v tlačenej forme. V prípade straty/potreby nového lístka, ho nájdete v PDF forme na https://uloz.to/file/i4ygI5mYcRGY/akceptacny-list-pdf

 • Milí žiaci, chceli by sme vás požiadať o vyplnenie dotazníka (link), v ktorom môžte vyjadriť svoje požiadavky a podnety, a ktorý nám pomôže zlepšovať vaše štúdium. https://forms.gle/4tKkPP7dYcAFFTpX6

 • Na základe usmernenia Odboru školstva KSK zo dňa 12. 6. 2020 a na základe rozhodnutia riaditeľky školy nebude v dňoch 22. 6. 2020 – 29. 6. 2020 obnovený výchovno-vzdelávací proces prezenčnou formou. Naša škola Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov naďalej pokračuje v dištančnej forme vzdelávania žiakov do 29. 6. 2020.

  Dôležité termíny:

  • 19. 6. 2020 – uzavretie klasifikácie za 2. polrok šk. roku 2019/2020
  • 22. 6. 2020 – klasifikačná pedagogická rada za 2. polrok šk. roku 2019/2020
  • 2
 • Vážení rodičia a žiaci, pre funkčnosť karty ISIC, je potrebné predĺžiť jej platnosť. Zakúpenie známky a prolongácia je možná online v dvoch krokoch (viď obrázok). Čip si následne môžte aktivovať každý pracovný deň od 9:00 do 12:00 u pani Štefankovej.

 • Riaditeľka Obchodnej akadémie v Trebišove v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácií a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020 oznamuje,

  zákonným zástupcom a žiakom 9. ročníka ZŠ, že pre štúdium v 4-ročnom vzdelávacom programe–študijný odbor 6317 M, v školskom roku 2020/2021 me voľné miesta, a preto vyhlasuje 2. termín prijímacieho konania.

  Riaditeľ základnej školy do 19. júna 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie do Obchodnej akadémie, Komenského 3425/18, Trebišov cez informačný systém základnej školy (napr. Edupage), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mail skola@oatv.edu.sk alebo poštou na adresu školy .

 • Výsledky prijímacieho konania po 1. termíne pre študijný odbor obchodná akadémia 6317 M:

  Počet prihlásených žiakov: 94

  Počet prijatých žiakov: 56

  Počet zapísaných žiakov: 33

  Počet voľných miest po 1. termín: 7

 • Milí študenti,

  viem, že ste doma, ale viem aj to, že slniečko a teplé počasie vás ťahajú vonku, do prírody. Vy, čo radi fotíte prírodu, prostredie, skúste odfotiť vodu. Pokúste sa cez objektív „zachytiť“ vodu, „dotknúť“ sa jej. Voda pre náš život je veľmi dôležitá a znamená pre nás veľa. Zapojte sa do4. kola fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum 2020


  Na tému:

  Voda nad zlato

  Voda je základom pre život. Táto vzácna tekutina je nenahraditeľná pre všetky živé organizmy. Napriek jej významu, si len v poslednom období začíname uvedomovať, že je jednou z najzraniteľnejších zložiek životného prostredia. Sú to práve zmena klímy a nárast svetovej populácie, ktoré výrazne ovplyvňujú hospodárenie s vodnými zdrojmi. V dôsledku poklesu zrážok a opakujúcich sa období sucha sa začíname stretávať s alarmujúcim nedostatkom vody a potrebnej závlahy aj na území Slovenska. Na našej planéte máme len obmedzené zdroje vody a preto sa musíme správať zodpovedne. Musíme hľadať a využívať spôsoby ako s vodou nielen šetriť, ale ju aj efektívne využívať a zabezpečiť jej zásoby. Pokúste sa cez objektív „dotknúť“ vody, ktorá pre nás znamená všetko. Na každej kvapke záleží...

 • Vážení uchádzači o štúdium na Obchodnej akadémii v Trebišove. Na našom EduPage portále je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku a to najneskôr do 19.5.2020. Nájdete ju na https://oatrebisov.edupage.org/register/ V rovnakej sekcii taktiež nájdete kritéria pre prijatie na štúdium a všetky potrebné informácie a dokumenty.

  Tešíme sa na Vás!

 • Dovoľujeme si uchádzačom o štúdium oznámiť, že tohtoročný 1. termín podávania prihlášok na štúdium sa uzatvára 19. 5. 2020. Ďalšie informácie týkajúce sa prijímacieho konania, termíny, ako aj kritéria prijatia budú čoskoro zverejnené na našej stránke.

 • V súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácia, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa nebude klasifikovať v druhom polroku školského roka 2019/2020 predmet:

  Telesná a športová výchova 1. - 4. ročník

  Žiaci sú naďalej povinní absolvovať aktivity zadávané vyučujúcimi v tomto predmete a budú hodnotení spôsobom: absolvoval(a ), neabsolvoval(a).

 • Pokus o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet.

  Stačí sa pridať na stránku podujatia, budúcu stredu 22. apríla o 14:30, byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta.

  https://www.facebook.com/events/1080597062310488/

 • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania spustil na stránke https://www.etest-nucem.sk/student online testovanie pre žiakov stredných škôl. Na tomto portáli sa priebežne aktualizujú dostupné testy z rôznych predmetov. Každý test je možné vyplniť len do piatich dní od jeho nahrania na túto stránku (o aktualizácii budete informovaní) a jednotlivé testy je možné spustiť vždy len dvakrát. Prihlasovacie údaje študentom zašlú triedni učitelia.

 • Minister školstva určil termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláške na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia Trebišov, Komenského 3425/18, 07542 Trebišov
  Komenského 3425/18, 07542 Trebišov
 • 056/6726590

Fotogaléria